Otvorené 365 dní v roku: 5:00 - 23:00 hod.

Categories
Contacts
Stiahnuť GDPR A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v PDF

FITNESSCITY, s.r.o.
Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel sro, Vložka č.: 37479/B
IČO: 35 954 001, DIČ: 2022065958

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE KLIENTOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Vážení klienti, obchodní partneri a návštevníci,

 tieto zásady majú za cieľ informovať vás akým spôsobom Form Factory Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ fitness klubu GYM CLUB zhromažďuje, spracováva, používa a kam ďalej prenáša vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracovanie osobných údajov“).

Pod pojmom osobné údaje sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré Spoločnosť v rámci každodennej podnikateľskej činnosti spracováva, sú identifikačné údaje klientov a obchodných partnerov (fyzických osôb), príp. zástupcov, zamestnancov, spolupracovníkov alebo členov štatutárnych orgánov obchodných partnerov (právnických osôb), informácie o vašom členstve alebo uzatvorenej zmluve, kontaktné údaje (hlavne bydlisko, e-mailová adresa a tel. spojenie) a taktiež záznamy o návštevníkoch priestorov Spoločnosti.

OBSAH

* Kto je správcom vašich osobných údajov?
* Aké vaše osobné údaje a za akým účelom Spoločnosť spracováva?
* Z akých zdrojov získava Spoločnosť vaše osobné údaje?
* Zdieľa Spoločnosť vaše osobné údaje s ďalšími osobami?
* Prenáša Spoločnosť osobné údaje do krajín mimo EHP?
* Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?
* Ako dlho bude Spoločnosť vaše osobné údaje uchovávať?
* Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?
* Čo sú to cookies?
* Otázky a kontakty
* Zmeny týchto zásad

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom údajov je spoločnosť FITNESSCITY, s.r.o., IČO: 35 954 001, so sídlom: Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel sro, Vložka č.: 37479/B.

Spoločnosť určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa vaše osobné údaje budú spracovávať. Kontaktné údaje Spoločnosti nájdete v kapitole „Otázky a kontakty“ nižšie.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A ZA AKÝM ÚČELOM SPOLOČNOSŤ SPRACOVÁVA?

V tabuľke, ktorá je nižšie v texte je uvedené, aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom Spoločnosť o klientoch, obchodných partneroch a návštevníkoch spracováva.

a) Klienti

Osobné údaje 

(Kategórie a príklady)
Účel spracovania
Právny základ spracovania

Základné identifikačné a kontaktné údaje:
meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, adresa.

Dohody a plnenia príslušnej zmluvy a súvisiaca komunikácia, plnenie zákonných povinností, evidencia a vymáhanie prípadných pohľadávok.

Uzatvorenie a plnenie zmluvy, oprávnený záujem Spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.

Údaje vzťahujúce sa k zmluve s klientom:
druh členstva, doba trvania členstva,finančné a fakturačné podmienky.

Plnenie príslušnej zmluvy, plnenie zákonných povinností. Uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Údaje vzťahujúce sa k osobnému tréningu:
meno, profesia, vek, e-mail, tel. číslo, skúsenosti s osobným tréningom, ciele osobného tréningu, zdravotné problémy ovplyvňujúce spôsob nastavenia osobných tréningov.

Plnenie príslušnej zmluvy, vedenie osobného tréningu.

Uzatvorenie a plnenie zmluvy, súhlas klienta. Fotografia Použitie fotografie na vstup do fitness klubu.

Súhlas príslušnej osoby.
Bezpečnostné údaje:
záznamy z kamerového systému, záznamy z prístupového systému

Ochrana majetku Spoločnosti, klientov a ďalších osôb, ochrana pred krádežami alebo inou trestnou činnosťou, kontrola únikových trás.

Oprávnený záujem Spoločnosti na zaistení kontroly vstupu a ochrany majetku Spoločnosti, klientov a ďalších osôb.

Údaje na marketingové účely:
meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa,informácie o doterajšom členstve, nároky na zľavy a výhody.

Propagácia a podpora predaja a služieb Spoločnosti, zasielanie informácií o nových službách a produktoch alebo iných marketingových/obchodných oznamov. Súhlas príslušnej osoby zo zasielaním obchodných oznamov a spracovaním na marketingové účely, oprávnený záujem na oslovovanie klientov priamym marketingom a zasielanie obchodných oznamov.

Údaje o návštevách našich webových stránok:

IP adresy alebo cookies.

Evidencia návštev a vylepšenie našich služieb a na štatistické a analytické účely. Viac informácií o cookies nájdete v kapitole „Čo sú to cookies“ nižšie. Oprávnený záujem Spoločnosti ohľadne informácií o návšteve našich webových stránok

Súhlas s takým zapracovaním, pokiaľ je vyžadovaný.

Okrem vyššie uvedených údajov môžeme na základe vášho súhlasu spracovávať aj vaše otlačky prstov, a to za účelom zaistení ochrany majetku Spoločnosti a evidencii vašich vstupov do fitness klubu/ov. Podrobnú informáciu ohľadne spracovania vašich otlačkov prstov nájdete v Informácie pre klientov ohľadne používania čítačiek otlačkov prstov.

b) Obchodní partneri

Osobné údaje 

(Kategórie a príklady) Účel spracovania Právny základ spracovania

Základné identifikačné a kontaktné údaje:
meno a priezvisko, pozícia, spoločnosť, platobné a dodacie údaje, e-mail, telefónne číslo, adresa.

Dohody a plnenia príslušnej zmluvy a súvisiaca komunikácia, plnenie zákonných povinností, evidencia a vymáhanie prípadných pohľadávok.

Uzatvorenie a plnenie zmluvy,oprávnený záujem Spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.

Údaje na marketingové účely: meno a priezvisko, pozícia, spoločnosť, e-mail, telefónne číslo, adresa, informácie o doterajšej obchodnej spolupráci, nároky na zľavy a výhody.

Propagácia a podpora predaja a služieb Spoločnosti, zasielanie informácií o nových službách a produktoch alebo iných marketingových/obchodných oznamov. Súhlas príslušnej osoby so zasielaním obchodných oznamov a spracovaním na marketingové účely, oprávnený záujem na oslovovanie klientov priamym marketingom a zasielanie obchodných oznamov.

c) Návštevy Spoločnosti

Osobné údaje 

(Kategórie a príklady) Účel spracovania Právny základ spracovania

Bezpečnostné údaje:

záznamy z kamerového systému, evidencia návštev.

Ochrana majetku Spoločnosti, zamestnancov a ďalších osôb, ochrana pred krádežami alebo inou trestnou činnosťou, kontrola pobytu osôb v priestoroch Spoločnosti.

Oprávnený záujem Spoločnosti na zaistení kontroly vstupu a ochrany majetku Spoločnosti, zamestnancov a ďalších osôb.

Z AKÝCH ZDROJOV ZÍSKAVA SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť získava osobné údaje, ktoré následne spracováva, priamo od klientov či od obchodných partnerov, príp.. z verejne dostupných zdrojov (napr.. OR nebo ARES) alebo z návštev priestorov Spoločnosti.

ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE S ĎALŠÍMI OSOBAMI?

a) Externí poskytovatelia služieb

Spoločnosť využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú hlavne účtovníctvo, výkazníctvo, správu pohľadávok, marketing a propagáciu, IT. Na účely plnenia ich povinností im musia byť Spoločnosťou odovzdané určité osobné údaje klientov, obchodných partnerov a/alebo návštev.

Externí poskytovatelia služieb sú však Spoločnosťou preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov klientov, obchodných partnerov a/nebo návštev. So všetkými týmito poskytovateľmi má Spoločnosť uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v nich sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržovaní štandardov Spoločnosti na zabezpečenie osobných údajov.

b) Zdieľanie osobných údajov s tretími osobami

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím osobám/stranám:

Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkované spoločnosťou META/Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Poskytovateľ služby iClub, prevádzkované spoločnosťou CEE Investments s.r.o., sídlom Plickova 7470/3, 831 06 Bratislava, SK

Prípadne ďaľší poskytovatelia zpracovateľských softwarov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe poskytovateľ nevyužíva.

Spoločnosť je povinná za určitých okolností zdieľať osobné údaje klientov, obchodných partnerov a/alebo návštevníkov s tretími osobami okrem vyššie uvedených poskytovateľov služieb a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Medzi takéto tretie osoby patria hlavne:

správne a obdobné orgány (finančné úrady),

finančné inštitúcie (banky, poisťovne),

polícia, štátne zastupiteľstvo,

externí poradcovia.

PRENÁŠA SPOLOČNOSŤ OSOBNÉ ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EHP?

Spoločnosť neprenáša vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor.

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Spoločnosť za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich osobných údajov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Spoločnosť udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov.

Prístup k vašim osobným údajom je umožnený výhradne osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

AKO DLHO BUDE SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje iba tak dlhú dobu, počas ktorej ich potrebuje k účelu, pre ktorý boli zhromaždené, príp. za účelom ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti alebo počas doby, na ktorú bol daný súhlas na spracovanie.

Pokiaľ údaje Spoločnosť spracováva na základe vášho súhlasu, bude tak robiť po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Za stanovených podmienok môžete uplatniť všetky nižšie uvedené práva, ktoré vám priznávajú právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to hlavne GDPR:

právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané vaše osobné údaje a aké sú vaše práva;

právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to poštou, e-mailom alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižsie;

právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Správcu, príp.. spracovateľov;

právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracovanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracovaní; (iii) bolo subjektom údajov oprávnene namietané ich spracovanie; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ (i) subjekt údajov napadol správnosť osobných údajov po dobu, pokiaľ Správca neoverí ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) je Správca už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje subjekt údajov na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) subjekt údajov namieta proti ich spracovaniu po dobu, počas ktorej Správca neoverí, či oprávnené záujmy Správcu prevažujú nad záujmami subjektu údajov;

právo podať námietky proti spracovávaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané na účely oprávnených záujmov Správcu. V prípade vznesenia vašej námietky proti ďalšiemu spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané;

právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému správcovi pri splnení zákonných podmienok;

právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa domnievate, že Správca porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Na vaše žiadosti o výkon práv budeme reagovať v zákonnej lehote, a to obvykle najneskôr do 1 mesiaca od obdržania žiadosti. Pokiaľ by naša odpoveď vyžadovala vo výnimočných prípadoch dlhšiu dobu, budeme ás o tom informovať.

ČO SÚ TO COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné na správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiesťujeme na váš počítač tak, ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

Cookies využívame predovšetkým na marketingové účely, zber štatistických údajov a analýzy návštev webu, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať  tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google využíva súbory cookies sa môžete dočítať na

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

OTÁZKY A KONTAKTY

Pokiaľ budete chcieť využiť akékoľvek svoje právo v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov alebo máte inú otázku či sťažnosť ohľadne ich spracovania, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky alebo e-mailom na nižšie uvedených kontaktoch.

FITNESSCITY, s.r.o. adresa: Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava

e-mail: osobneudaje@gymclub.sk

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Je možné, že sa tieto zásady rozhodneme zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícii na webových stránkach www.gymclub.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Uisťujeme vás však, že nedôjde k žiadnym zmenám so spätnou platnosťou a že nebudeme žiadnym spôsobom meniť naše zásady, ktoré sa týkajú nakladania s pôvodne získanými údajmi.

DAJTE NÁM LIKE/SLEDOVANIE NA FB ALEBO INSTAGRAME, NAPÍŠTE SPRÁVU "SLEDUJEM GYM CLUB"

A získajte 1 vstup ZDARMA. 🙂