Otvorené 365 dní v roku: 5:00 - 23:00 hod.

Categories
Contacts

Stiahnuť GDPR A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v PDF

FITNESSCITY, s.r.o., Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava, IČO: 35954001

kontaktné údaje: idzi999@gmail.com
_____________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch  pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
  Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov
  sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám
ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

FITNESSCITY, s.r.o., Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu idzi999@gmail.com,
 2. telefonicky 0903 404 999 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na kontaktné údaje uvedené vyššie.

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému  

IS Ekonomicko-účtovná agenda

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov 

– orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa, 

–    sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

2 EVIDENCIA KLIENTOV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb  – klientov je spracovanie údajov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom – zakúpenie vstupov do fitness centra, vystavenie permanentky.

Názov informačného systému  

IS Evidencia klientov

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v súlade s Obchodným zákonníkom.

Kategórie príjemcov 

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov v rámci evidencie účtovných dokladov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby – klienti

3 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod. 

Názov informačného systému  

Evidencia SZČO

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov 

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

4 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému  

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

5 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému  

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov 

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva 

6 KONTAKTNÝ FORMULÁR

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií)
na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa.

Názov informačného systému  

IS Kontaktný formulár

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

6 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzická osoba – žiadateľ

7 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Názov informačného systému  

IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

2 roky po naplnení účelu spracúvania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

účastníci verejných podujatí

8 UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie osobných údajov užívateľov za účelom vytvorenia užívateľského konta na webovom sídle prevádzkovateľa.

Názov informačného systému  

IS Užívateľské konto

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 mesiace po zrušení účtu, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

užívateľ konta

9 AGENDA VEDENIA SPOLOČNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie obchodnej spoločnosti, vedenie evidencie o jej zástupcoch, vlastníkoch, vedenie evidencie obchodného a živnostenského registra, vypracovávanie zmlúv, čestných prehlásení, príprava a zabezpečenie poverení, plnomocenstiev, licencií a povolení, zabezpečenie vyplácania vkladov, odmien, prémií, a pod.

Názov informačného systému  

IS Agenda vedenia spoločnosti

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon  č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Kategórie príjemcov 

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov

5-10 rokov po skončení účelu spracúvania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa. 

Kategórie dotknutých osôb   

 • členovia vedenia spoločnosti

10 ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania dodržiavania právnych predpisov, pripravovania zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv  a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.  

Názov informačného systému  

IS Zmluvné vzťahy 

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov 

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

 • zmluvná strana – fyzická osoba

11 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov a informácií o zamestnancoch a iných dotknutých osobách so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa
na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Názov informačného systému  

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • iné dotknuté osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracovaním.

12 MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je spracúvanie údajov pri poskytovaní informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

Názov informačného systému  

IS Marketing

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

3 roky od konca roka, v ktorom bol súhlas udelený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

 • fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

13 PRIAMY MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je spracúvanie údajov pri poskytovaní informácii  súvisiacich s ponukou podobných tovarov a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania. V rámci priameho marketingu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje relevantný a primeraný vzťah, tzn. že dotknutá osoba je v postavení klienta alebo v jeho službách  voči prevádzkovateľovi. 

Názov informačného systému  

IS Priamy marketing

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zasielanie informácii v rámci priameho marketingu, kedy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom je relevantný a primeraný vzťah, tzn. dotknutá osoba je v postavení klienta alebo v jeho službách voči prevádzkovateľovi.

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

 • fyzická osoba – zákazník

14 REKLAMÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – zákazníkov je zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Názov informačného systému  

IS Reklamácie

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Kúpna zmluva medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Kúpno-predajné vzťahy a procesy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami prijatými prevádzkovateľom v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.

Kategórie príjemcov 

– orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

 • Zákazníci, ktorí si voči prevádzkovateľovi uplatnili právo na reklamáciu tovarov (produktov/služieb).

15 KAMEROVÝ SYSTÉM 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom ako aj zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Názov informačného systému  

IS Kamerový systém 

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom ako aj zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov 

Orgány činné v trestnom konaní, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

16 POSKYTNUTIE KAMEROVÉHO ZÁZNAMU ORGÁNOM PRESADZOVANIA PRÁVA

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie obrazového záznamu z kamerového systému orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.

Názov informačného systému  

IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 172/1993 Z. z. o policajnom zbore.

Kategórie príjemcov 

Orgány presadzovania práva podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

17 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

Názov informačného systému  

IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať na základe súčinnosti. 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

18 MIMORIADNE SITUÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia dotknutých osôb.

Názov informačného systému  

IS Mimoriadne situácie

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

– zamestnanci prevádzkovateľa,

– iné externé fyzické osoby.

19 NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.

Názov informačného systému  

IS Nevyhnutné cookies

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov 

oprávnené osoby prevádzkovateľa

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Počas prehliadania webového sídla

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

20 VOLITEĽNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa v rámci rôznych druhov cookies, ktorými sú:

a) Funkčné – umožňujú, aby návštevníka stránky spoznali pri návrate na webstránku a umožnili mu ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie samotnej webstránky, ako napr. zapamätanie si jeho preferencií. Zvyšujú funkcionalitu samotných webstránok.

b) Analytické a štatistické – sledovanie štatistík a návštevnosti webstránok zamerané na hodnotenie výkonu. Hlavnou funkciou je napr. hodnotenie výkonnosti obsahu, používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine, rozvíjanie a zlepšovanie produktov a i. Účelom cookies je analýza využívania webovej stránky používateľmi smerujúca k optimalizácii a zlepšovaniu služieb, štatistické zisťovanie.

Názov informačného systému  

IS Voliteľné cookies

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

12 mesiacov odo dňa poslednej návštevy webstránky

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa