Otvorené 365 dní v roku: 5:00 - 23:00 hod.

Categories
Contacts
Stiahnuť NÁVŠTEVNÝ PORIADOK GYM CLUBU v PDF

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK GYM CLUBu

Tento Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých Návštevníkov fitnes klubu GYM CLUB (ďalej len Klub) Návštevníkom sa rozumie Člen, Hosť a aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vstúpi do priestorov Klubu.

Členom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb a o vzniku členstva v klube (ďalej len „Zmluva“).

Členom sa pre účely tohoto Návštevného poriadku rozumejú aj osoby, ktorým je štatút Člena priznaný na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou v jej prospech a tiež osoby, ktoré sú oprávnené využívať služby Klubu ako Hosť.

Hosťom sa pre účely tohto Návštevného poriadku rozumie osoba, ktorá prišla do Klubu v sprievode Člena a ktorej Spoločnosť umožnila do Klubu vstup. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo odmietnuť Hosťovi prístup do Klubu, a to i bez udania dôvodu. Hosť musí byť starší ako 15 rokov. Vstup Hosťa do Klubu je spoplatnený členským poplatkom, ktorého aktuálna výška je stanovená platným cenníkom Spoločnosti (ďalej len „Cenník“).

Článok I. – Všeobecné informácie

Otváracia doba Klubu

Informácie o otváracej dobe Klubu je k dispozícii na hlavných vstupných dverách Klubu a na webových stránkach: w HYPERLINK “http://www.gymclub.sk/” HYPERLINK “http://www.gymclub.sk/” HYPERLINK “http://www.gymclub.sk/”ww.gymclub.sk

Návštěvníci sú povinní dodržiavať otváraciu dobu tj. pondelok až nedeľa 5:00 – 23:00 hod. a ukončiť svoje cvičenie s dostatočným predstihom pred uzavretím prevádzky GYM CLUBu. Návštevník je povinný opustiť všetky priestory GYM CLUBu vrátane šatní najneskôr do konca prevádzkovej otváracej doby.

Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo predĺžiť alebo skrátiť otváraciu dobu Klubu podľa potreby.

Služby a zariadenia Klubu

Návštevníci GM CLUBu môžu využívať nasledujúce služby:

posilňovňu, funkčnú a kardio zónu

zónu skupinových lekcií

šatne, sprchy

služby osobného trénera

služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom recepcie/obsluhy

S rozmiestnením jednotlivých zariadení v Klube a s poskytovanými službami je každý Návštevník zoznámený pri prezentácii Klubu pred podpisom Zmluvy alebo pri prvej návšteve Klubu.

Ceny za používanie zariadení Klubu a ceny za poskytovanie služieb, ktoré nie sú zahrnuté v

príslušnom druhu členstva, t.j. nie sú kryté príslušným členským poplatkom, sa riadia aktuálnym platným Cenníkom. Informácie o službách a zariadeniach, ktorých využívanie je zahrnuté v jednotlivých druhoch členstva sú k dispozícii v priestoroch Klubu a na vyžiadanie u Spoločnosti.

Článok II. – Pravidlá na používanie zariadení a služieb Klubu

Bezpečnostné pravidlá Klubu

Návštevníci vykonávajú všetku športovú činnosť v Klube, vrátane všetkých aktivít na svoju vlastnú zodpovednosť a riziko. Využívanie zariadení, prístrojov a služieb Klubu bez predchádzajúcej vstupnej inštruktáže je zakázané.

Návštevník je povinný riadiť sa počas využívania služieb Návštevným Poriadkom klubu a pokynmi Spoločnosti a jej zamestnancov či iných osôb poskytujúcich Služby menom Spoločnosti (vrátane inštruktorov a trénerov).

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré môžu Návštevníkovi vzniknúť v dôsledku nedodržania tohto postupu či pokynov Spoločnosti, jej zamestnancov, inštruktorov alebo trénerov.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré si Návštevník spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti či precenením svojej fyzickej kondície.

Návštevníci nesmú v Klube vykonávať športovú činnosť, pokiaľ sú chorí, zranení, pravidelne užívajú lieky či iné látky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť ich fyzické či duševné schopnosti alebo ak sú inak indisponovaní na výkon športovej činnosti. Tento zákaz sa nevzťahuje na osoby, ktoré doložia písomné prehlásenie lekára o tom, že daná osoba môže športové činnosti v Klube vykonávať.

Predchádzajúca konzultácia lekára ohľadne možnosti využívania jednotlivých služieb a zariadení Klubu sa odporúča hlavne, nie však iba, osobám trpiacim cukrovkou, ochoreniami srdca, vysokým alebo nízkym tlakom krvi a tehotným ženám.

Návštevníci Klubu sú povinní pri využívaní zariadení a služieb Klubu dodržiavať zásady dodržovania osobnej bezpečnosti, a to tak ako svojej tak aj ostatných Návštevníkov.

Deťom do 13-tich rokov je vstup do fitness klubu zakázaný. Deti od 13 do 15 rokov môžu navštevovať Klub výhradne za účelom asistovaných rehabilitačných takýchto cvičení v sprievode osobného trénera, ktorý je splnomocnený rodičmi na asistenciu dieťaťa pri rehabilitačnom cvičení. Deti staršie ako 15 rokov môžu navštevovať Klub samé, odporúčame návštevu v sprievode rodiča alebo asistenciu osobného trénera. Deťom od 15 rokov do 18 rokov je vstup do fitness Klubu povolený výhradne s písomným súhlasom rodičov, ktorí výslovne a neprenositeľne nesú plnú zodpovednosť za prípadné škody na zdraví svojho dieťaťa aj na majetku prevádzkovateľa spôsobené pohybom dieťaťa v Klube.

Prvú pomoc zaisťuje v prípade asistovaného využívania zariadení Klubu príslušný inštruktor. V ostatných prípadoch je ošetrenie prvej pomoci zabezpečované na recepcii Klubu, ktorá je vybavená zdravotníckym materiálom podľa platných právnych predpisov.

Pravidlá správania sa v Klube

Návštevníci sú povinní chovať sa po dobu svojej prítomnosti v Klube spôsobom, ktorý nebude obmedzovať iných Návštevníkov Klubu vo využívaní jeho zariadení a služieb.

V prípade nevhodného, agresívneho či vulgárneho chovania sa voči ostatným Návštevníkom alebo zamestnancom Klubu si Spoločnosť vyhradzuje právo takéhoto klienta vykázať z priestorov Klubu.

Návštevníci sú povinní rešpektovať pravidlá pre vstup do klubu, t.j. preukázať sa členskou kartou, popr. dokladom totožnosti a rešpektovať všetky kontrolné mechanizmy, ktoré spoločnosť k tomuto účelu používa – čítačky, turniket atď.

Vo všetkých priestoroch Klubu je zakázané:

fajčiť;

používať mobilné telefóny (zákaz sa vzťahuje len na priestory posilňovne a kardio zóny)

konzumovať akékoľvek potraviny (zákaz sa nevzťahuje na nápoje);

konzumovať alkohol;

používať žuvačky;

donášať alebo vodiť zvieratá;

vstupovať do spoločných priestorov v nevhodnom oblečení či obutí, vstupovať neprezutý;

vnášať do priestorov Klubu tašky či batohy;

vstupovať do priestorov určených pre opačné pohlavie;

chovať sa v rozpore s dobrými mravmi;

používať Power Plate stroje na osobné využitie bez trénera. Možnosť využitia až po 4 zakúpených skúšobných hodinách s trénerom;

využívať štúdio mimo hodiny rozvrhu;

využívať vo fitnes klube vlastných trénerov, alebo prevádzkovať trénerstvo bez zmluvy so Spoločnosťou.

Návštevníci sú povinní svoje športové oblečenie prispôsobiť zásadám osobnej hygieny a slušného chovania sa s prihliadnutím ku konkrétnemu miestu, v ktorom sa v Klube nachádzajú.

Spoločnosť si vyhradzuje právo stanoviť podmienky vhodného oblečenia a rovnako podľa svojho uváženia požiadať Návštevníka, ktorý nebude vhodne oblečený, aby Klub opustil alebo aby sa prezliekol.

Pravidla na odkladanie osobných vecí pri využívaní služieb a zariadení Klubu

Na odkladanie oblečenia pri využívaní služieb a zariadení Klubu sú Návštevníkom v priestoroch Klubu k dispozícii skrinky, ktoré je možno uzamknúť pomocou vstavaného zámku.

Cenné veci (šperky, hodinky, peniaze, doklady atd.) je návštevník povinný uschovať u obsluhy

fitnes klubu alebo v určenej schránke pre cennosti, ktorá sa nachádza v samoobslužnom bare pod kamerovým dohľadom. V prípade straty týchto vecí z priestorov fitness klubu, nenesie vedenie posilňovne žiadnu zodpovednosť!

Vždy pred opustením Klubu sú Návštevníci povinní skrinku úplne vyprázdniť a nechať otvorenú. Skrinky, ktoré nebudú vyprázdnené do konca otváracej doby Klubu v danom dni, budú príslušnými pracovníkmi Klubu otvorené a ich obsah bude vyprázdnený a odložený. Náklady na otvorenie skrinky a na úschovu jej obsahu hradí Návštevník, ktorý príslušnú skrinku v súlade s týmto Návštevným poriadkom nevyprázdnil. Jednorazová pokuta za neoprávnené obsadenie a následné nútené vyprázdnenie skrinky sa rovná 20 €. Sadzba za uskladnenie veci je 10,- € za každý začatý týždeň. Po 4 týždňoch je Spoločnosť oprávnená takéto veci znehodnotiť.

Spoločnosť nezodpovedá ani neručí za klenoty, peniaze a iné cennosti ani iné veci uložené v skrinkách, ktorých hodnota spolu presahuje 20,- €. Spoločnosť nezodpovedá za stratu osobných vecí odložených v priestoroch Klubu.

Pravidlá hygieny

Návštevníci sú povinní používať uteráky pri športovej činnosti tak, aby Návštevníkmi použité zariadenie Klubu bolo udržované v čistote.

Návštevníkov žiadame, aby si uteráky podkladali na všetky plochy, ktoré prídu do styku s telom. Plochy, ktoré aj napriek tomu Návštevník zašpiní potom, je Návštevník povinný očistiť dezinfekciou, ktorá je k dispozícii v kardio zóne pri bežiacich pásoch a kardio strojoch.

Návštevníci sú povinní v Klube dodržiavať nasledujúce hygienické zásady:

pred vstupom do priestorov, ak je Návštevník povinný prezuť sa z obuvi, v ktorej prišiel do obuvi, v ktorej bude cvičiť alebo sa pohybovať v klube. V prípade Návštevníka, ktorý prišiel na obhliadku Klubu je tento povinný použiť návleky – sú k dispozícii na recepcii Klubu;

do posilňovne a štúdií vstupovať výhradne v uzatvorenej a čistej športovej obuvi odlišnej od obuvi vonkajšej; do posilňovne zákaz používania plážovej obuvi / papúč, sandál, šľapiek; zakázané je vstupovať naboso a cvičiť naboso;

po použití stroja či akejkoľvek podložky a pomôcky v posilňovni túto vždy očistiť dezinfekčným prostriedkom;

používať deodorant;

rešpektovať zákaz holenia sa vo všetkých priestoroch klubu;

nesušiť oblečenie alebo uteráky v priestoroch klubu a šatní;

rešpektovať všetky platné nariadenia vlády ohľadne pohybu v uzavretých priestoroch.

Sociálne zariadenia (sprchy a WC) sú k dispozícii v šatniach, oddelene pre ženy a mužov. Návštevníkom sú pri umývadlách k dispozícií mydlá. Tieto sú dermatologicky testované.

Nápoje, ktoré pripravujeme (káva, miešaný proteínový nápoj a pod) je možné konzumovať len v

priestoroch samobslužného baru a pred turniketom na recepcii (zo strany vchodu do fitness klubu) alebo si ich vziať so sebou v take away kelímkoch z baru. Nápoje neprelievame do prinesených fliaš s úzkym hrdlom.

Návštěvník je povinný použité prázdné poháre odovzdať do samoobslužného baru na určené miesto, vždy po sebe umyté.

Rovnako nepodávame do pohárov vodu z vodovodu na pitie.

Článok III. – Návštevné poriadky

Návštevný poriadok posilňovne

Návštevníci sú povinní riadiť sa pri športovej činnosti v Klube týmto Návštevným poriadkom a pokynmi trénerov a ďalších pracovníkov Klubu a/alebo Spoločnosti.

Stroje a stanovištia neblokujte dlhšie než je nevyhnutne nutné, pokiaľ vás niekto požiada, umožnite mu sa na stanovišti striedať.

Po skončení cvičenia je každý cvičenec povinný po sebe odložit použité náčinie, činky a kotúče na miesto na to určené, je to zároveň prejavom rešpektu a ohľaduplnosti k ostatným členom klubu.

So strojmi manipulujte šetrne, činky neodhadzujte a ukladajte ich výhradne do stojanov alebo na gumovú podlahu (štvorce), neohrozujte bezpečnosť ostatných.

V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia stroja, činky alebo cvičebnej pomôcky je povinnosťou každého Návštevníka uvedenú skutočnosť oznámiť na recepcii.

V prípade, že cvičenec úmyselne poškodí akékoľvek zariadenie posilňovni, je povinný zpôsobenú škodu uhradiť !

Návštevníkom je zakázané využívať v priestoroch Klubu vlastných osobných trénerov alebo prevádzkovať trénerstvo.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek z dôvodu nadmerného vyťaženia obmedziť dobu užívania niektorých športových či iných zariadení Klubu (napr… kardio).

Návštevný poriadok tréningových skupinových hodín (ďalej len lekcie)

Návštevníci sú povinní riadiť sa a rešpektovať pri športovej činnosti v Klube tento Návštevný poriadok a pokyny inštruktorov/trénerov a ďalších pracovníkov Klubu a/alebo Spoločnosti.

Návštevníci sú povinní prísť na tréning včas.

Návštevníci sú povinní nerušiť žiadnym spôsobom priebeh tréningov. Inštruktori sú oprávnení obmedziť počet účastníkov na tréningu alebo požiadať Návštevníka, aby opustil priestory BYM CLUBu, pokiaľ je podľa názoru inštruktora tréningová miestnosť preplnená alebo pokiaľ Návštevník nedodržuje pokyny inštruktora.

Do štúdií, v ktorých sú organizované lekcie môžu Návštevníci vstupovať až po príchode inštruktora. Spoločnosť požaduje registráciu účasti na tieto lekcie vopred a stanovuje pre tieto

skupinové tréningy nasledovné podmienky:

Rezervácia tréningu je možná výhradne on-line.

1) Navštívte stránky gymclub.sk a vstúpte do klientskej zóny kliknutím na PRIHLÁSENIE».

2) Ako Login použite rovnaký email, ktorý máte uvedený vo Vašej členskej zmluve.

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, môžete si ho resetovať.

3) V hornom menu kliknete na ROZVRH a vyberte si časy v klube, ktoré si prajete navštíviť

4) Kliknete na trénera, ktorého si prajete rezervovať a potvrďte tlačidlom REZERVOVAŤ.

Zapísať sa na tréning je možné najskôr 48 hodín vopred a možnosť zrušiť/stornovať najneskôr 48hodín pred jeho začiatkom.

5) Rezerváciu jednoducho zrušíte kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ REZERVÁCIU v zozname rezervovaných tréningov umiestnenom nad rozvrhom.

Z tréningu sa môžete bez postihu odhlásiť najneskôr 2 hodiny pred jej začiatkom.

Pokiaľ sa z tréningu neodhlásite alebo na ňu neprídete včas, nemôžete sa rezervovať ďalších 120 hodín (5 dní). Do už prebiehajúceho tréningu nevstupujte, ďakujeme.

Manipulovať so zariadením smie len obsluhujúci zaškolený personál Prevádzkovateľa.

Článok IV. – Záverečné ustanovenia

Spoločnosť je oprávnená tento Návštevný poriadok kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplňovať. Zmenený alebo doplnený Návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v priestoroch Klubu. Aktuálne znenie Návštevného poriadku je vždy k dispozícii a zverejnené v priestoroch Klubu a na vyžiadanie u Spoločnosti.

Prípadné sťažnosti na kvalitu poskytovaných služieb alebo nedostatky na zariadeniach Klubu môžu Návštevníci podať osobne niektorému z vedúcich pracovníkov Klubu alebo písomne prostredníctvom recepcie Klubu.

Návštevníci sú však povinní predchádzať, v rámci svojich možností, poškodeniu zariadenia Klubu, prípadné zistené poškodenia alebo nedostatky oznámiť na recepcii Klubu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo uzavrieť Klub alebo jeho časť na časovo obmedzené obdobie za účelom vykonania potrebných opráv, úprav a údržby Klubu alebo v prípade realizácie súkromnej akcie. Uzatvorenie Klubu alebo jeho časti bude Spoločnosťou oznámené s dostatočným predstihom vyvesením informácie o plánovanom opatrení na recepcii Klubu.

V Bratislave 01.10.2022