Otvorené 365 dní v roku: 5:00 - 23:00 hod.

Categories
Contacts

Stiahnuť VOP v PDF

ČLÁNOK I – ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností medzi Spoločnosťou FITNESSCITY, s.r.o., so sídlom na adrese Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej len „Spoločnosť”); prevádzkovateľom fitnes klubu a fyzickou osobou využívajúcou Služby (tak, ako sú vymedzené nižšie) v Klube (ďalej len „Člen“).
 2. Členstvo Člena v Klube je upravené „Dohodou o poskytovaní služieb a členstva v klube“ uzatvorenou medzi Spoločnosťou a Členom (ďalej len „Dohoda“), uzatvorená môže byť pri osobnej návšteve Klubu alebo elektronickou cestou.
 3. Službami poskytovanými Spoločnosťou sa všeobecne rozumie umožnenie prístupu do priestorov Klubu a k jeho vybaveniu za účelom cvičenia, usporiadanie rôznych typov lekcií, tréningov a ďalších športových aktivít, a to (v relevantných prípadoch) pod vedením inštruktora/osobného trénera, poskytovanie relaxačných služieb a prípadne poskytovanie ďalších platených služieb, napr. osobného tréningu, konzultácii o výžive a metabolizme, revitalizačných a iných služieb apod. (ďalej len „Služby“). Nejedná sa o úplný zoznam všetkých Služieb; ich úplný zoznam je plne na uvážení Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená zoznam Služieb jednostranne priebežne upravovať. Ak dôjde k prerušeniu v poskytovaní určitej Služby na dobu, ktorá súhrnne nepresiahne 30 dní v kalendárnom roku, nemá Člen nárok na kompenzáciu. Služby v každom Klube taktiež podliehajú aktuálnej dostupnosti a kapacite. Ak dôjde k prerušeniu akejkoľvek Služby na základe vyššej moci, mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, nemá Člen nárok na kompenzáciu.

ČLÁNOK II – TYPY ČLENSTIEV

 1. Spoločnosť poskytuje rôzne typy členstiev na základe troch kritérií:
 2. A) k ich návšteve je Člen oprávnený (členstvo),
 3. B) doba trvania Dohody: Jeden vstup (ďalej len JEDNORAZOVÝ VSTUP), členstvo 1 mesiac (ďalej len BASIC); členstvo 12 mesiacov s lehotou odkladu na 1 mesiac (ROČNÝ VSTUP); časovo ohraničený a limitovaný vstup (ďalej len BASIC); počas časového ohraničenia uvedeného Spoločnosťou a
 4. C) či má Člen nárok na zvýhodnenie spočívajúce v znížení Členského poplatku z dôvodu veku (ďalej len PRO AGE)

spoločne ďalej len „Členstvo“).

 1. Členstvo klubu
 2. Členstvo klubu oprávňuje Člena k využívaniu Služieb GYM CLUBu po celú jeho otváraciu dobu.
 3. Členstvo Multiklub oprávňuje Člena k využívaniu Služieb všetkých Klubov prevádzkovaných spoločnosťou FITNESSCITY, s.r.o. (uvedených v prílohe č. 1 týchto VOP) po celú ich otváraciu dobu.
 4. Doba trvania Dohody
 5. JEDNORAZOVÝ VSTUP: je to jeden vstup, kde je Užívateľ Služieb konkrétneho Klubu na základe Dohody po zaplatení Členského poplatku oprávnený k jednému vstupu do tohoto konkrétneho Klubu a k využívaniu Služieb v tomto danom Klube počas tohto jedného vstupu.
 6. Členstvo BASIC: Člen, ktorý uzavrie písomnú Dohodu BASIC má právo využívať Služby na dobu určitú, t.j. 1 mesiac. Členstvo začína dňom stanoveným Dohodou, a za predpokladu, že bola zaplatená celá čiastka Členského poplatku za celý mesiac Členstva. Členstvo zaniká deň v nasledujúcom mesiaci pred dňom, v ktorom bola písomná Dohoda uzavretá. BASIC moze byt i iné časovo ohraničené členstvo, ktoré dá Spoločnosť do svojho portfólia.
 7. ROČNÝ VSTUP: Člen, ktorý uzavrie písomnú Dohodu na 12 kalendárnych mesiacov, má právo využívať Služby po dobu, ktorá začína dňom zjednaným v Dohode, ak bol zaplatený Členského poplatok za celý rok
 8. INÉ časovo ohraničené členstvo: Člen, ktorý uzavrie písomnú Dohodu na akékoľvek časovo ohraničené členstvo, ktoré dá Spoločnosť do svojho portfólia Členstiev má právo využívať Služby na dobu a za podmienok určených v časovo alebo vekovo ohraničenom členstve.

ČLÁNOK III – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE, PRERUŠENIE ČLENSTVA

 1. Členstvo vzniká uzatvorením Dohody a zaplatením príslušného členského poplatku; v prípade členstva ROČNÝ VSTUP zaplatením Členského poplatku za prvý rok Členstva, ak začína Členstvo iný než prvý deň kalendárneho mesiaca, a Členského poplatku v plnej výške najmenej za prvý mesiac trvania Členstva.
 2. Členstvo a členské práva z neho plynúce sa vzťahujú výhradne na Člena, nie sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti prenosné na tretie osoby a neprechádzajú na právneho nástupcu Člena. Žiadosť o prenos Členstva je potrebné podať prostredníctvom formuláru (k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti alebo na recepcii) buď online alebo na recepcii Klubu.
 3. Na vznik Členstva osoby mladšej ako 18 rokov je nutné, aby Dohodu spolu-podpísal zákonný zástupca tejto osoby.
 4. Strany môžu Dohodu ukončiť vzájomnou dohodou (pri splnení podmienok stanovených v týchto VOP).
 5. Členstvo ROČNÝ VSTUP s výpovednou lehotou 12 mesiacov zaniká posledným dňom 12. plnocelého kalendárneho mesiaca od prvého dňa Členstva. Člen je oprávnený Členstvo ukončiť predčasne výpoveďou. Výpoveď je však účinná výhradne v prípade, že Člen Spoločnosti najneskôr spolu s doručením písomnej výpovedi doplatí Členský poplatok za všetky mesiace do konca členstva podľa podpísanej uzavretej Dohody (t.j. musí mať zaplatených 12 plnocelých mesiacov).
 6. Iné špeciálne časovo ohraničené Členstvo zaniká dobou uvedenou v časovo ohraničenom členstve.
 7. Oprávnenie na JEDNORAZOVÝ VSTUP zaniká využitím jedného vstupu do Klubu, tj. okamžikom, kedy Člen po návšteve Klub opustí.
 1. Od Dohody uzatvorenej online má Člen právo odstúpiť prostredníctvom písomného oznámenia o odstúpení do 14 dní odo dňa uzatvorenia Dohody. Formulár na oznámenie o odstúpení od Dohody je k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti a na recepcií Klubu. Spoločnosť v takomto prípade Členovi vráti všetky platby, ktoré jej na základe Dohody uhradil.
 2. Pokiaľ Člen využil Služby pred doručením oznámenia o odstúpení Spoločnosti, bude mu vrátená iba pomerná časť Členského poplatku.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť Dohodu s okamžitou účinnosťou, pokiaľ Člen opakovane alebo podstatným spôsobom poruší Dohodu, tieto VOP nebo Návštevný poriadok Klubu či pokiaľ opakovane nedbá na pokyny vedenia alebo zamestnancov Spoločnosti zodpovedných za chod Klubu a bezpečnosť v ňom. Ak ukončí Spoločnosť Dohodu podľa tohoto bodu, má právo ponechať si už zaplatené Členské poplatky ako zmluvnú pokutu za porušenie Dohody aj v prípade, že sa vzťahujú k obdobiu po ukončení Dohody. Okrem toho je Člen povinný ešte Spoločnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej trojnásobku mesačného Členského poplatku (v základnej výške príslušného typu Členstva, bez ohľadu na prípadnú zľavu). Tým nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v plnej výške. Členstvo je možné obnoviť, resp. novú Dohodu je možné uzavrieť, len ak Člen uhradil všetky (aj predchádzajúce) dlžné čiastky a platobné povinnosti, t.j. nemá voči Spoločnosti žiadne neuhradené záväzky.
 4. Člen má právo prerušiť svoje členstvo bezplatne počas trvania svojho členstva na jeden mesiac, a to jeden krát za dobu trvania členstva ak sa nedohodne Spoločnosť s Členom inak. Pozastavenie sa vzťahuje na Členstvo Ročný vstup.
 5. Žiadosť o prerušenie je potrebné podať Spoločnosti prostredníctvom formulára (k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti a na recepciách Klubov) online alebo na recepcii ľubovoľného Klubu tak, aby ju Spoločnosť obdržala do 20. dňa kalendárneho mesiace predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, kedy sa má prerušenie uplatniť.
 6. V dobe prerušenia členstva nemá Člen právo využívať Služby. Pokiaľ Člen poriadne uhradil všetky poplatky po celú dobu trvania Dohody (tj. nemá žiadne neuhradené čiastky), bude doba trvania Dohody (doba trvania Členstva) predĺžená o dobu prerušeného členstva a za túto dobu sa už Členský poplatok neplatí).

ČLÁNOK IV – ČLENSKÁ KARTA

 1. Členovi bude po uhradení Členského poplatku vydaná členská karta. Členská karta slúži k preukázaniu Členstva a oprávňuje Člena na využívanie Služieb.
 2. Karta je osobná a neprenosná. Je zakázané zapožičiavať ju iným osobám. Stratu či krádež členskej karty je Člen povinný okamžite Spoločnosti ohlásiť na recepcii ľubovoľného Klubu. Za vydanie novej karty musí Člen uhradiť administratívny poplatok vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku Spoločnosti.
 3. Členskou kartou musí Člen (ktorému už bola karta vydaná) preukázať svoju totožnosť pred každou návštevou Klubu. V prípade pochybností o totožnosti Člena je Člen povinný sa na žiadosť

zamestnancov Spoločnosti preukázať platným občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným úradným dokladom, na ktorom má fotografiu. Pokiaľ Člen svoju totožnosť nepreukáže členskou kartou alebo na žiadosť zamestnancov iným spôsobom, nemá právo na poskytnutie Služieb a Spoločnosť je oprávnená mu odoprieť právo vstupu do Klubu.

ČLÁNOK V – ČLENSKÉ POPLATKY, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Za poskytované Služby je Člen povinný Spoločnosti hradiť členské poplatky vo výške uvedenej v cenníku Spoločnosti pre dané zúčtovacie obdobie (ďalej len „Členský poplatok“).
 2. Zúčtovacím obdobím pre Členský poplatok je jeden kalendárny mesiac, pokiaľ tu nie je uvedené inak. Zúčtovacím obdobím pre Členstvo ROČNÝ VSTUP je (v závislosti na požiadavkách Člena) buď 1 kalendárny mesiac alebo 12 kalendárnych mesiacov, Členský poplatok sa hradí vopred. Zúčtovacím obdobím pre Členstvo 1 mesiac je 1 kalendárny mesiac, Členský poplatok sa hradí vopred. Zúčtovacím obdobím pre Členstvo Jednorazový vstup je jedna návšteva, Členský poplatok sa hradí vopred.
 3. Členský poplatok za celé zúčtovacie obdobie pre členstvo ROČNÝ VSTUP; Členstvo BASIC a pre JEDNORAZOVÝ VSTUP ako aj poplatky za časovo ohraničené špeciálne Členstvá je splatný pri uzatvorení Dohody
 4. Pokiaľ tu nie je výslovne uvedené inak, je Členský poplatok za prvý celý kalendárny mesiac a (pokiaľ Členstvo nezačína prvým dňom kalendárneho mesiaca) aj za časť prvého kalendárneho mesiaca Členstva ROČNÝ VSTUP splatný pri uzatvorení Dohody.
 5. V prípade omeškania Člena s platbou Členského poplatku (či akejkoľvek jeho časti) alebo s akoukoľvek inou platbou, ktorú má Spoločnosti uhradiť, má Spoločnosť právo odmietnuť Členovi prístup do Klubu/ov, pokiaľ neuhradí dlžnú čiastku v plnej výške, a jednostranne mu do tejto doby prerušiť poskytovanie Služieb. Tým nie je dotknutá povinnosť Člena uhradiť príslušné Členské poplatky aj za obdobie, kedy mu bolo poskytovanie Služieb prerušené.
 6. Ak je Člen v omeškaní dlhšie ako 5 dní s platbou Členského poplatku za Členstvo má spoločnosť právo jeho Dohodu s okamžitou účinnosťou ukončiť. Člen je ale v tom prípade povinný uhradiť Členský poplatok za všetky mesiace Členstva do konca trvania Členstva podľa podpísanej Dohody
 7. Skutočnosť, že Člen nevyužíva Služby Klubu/ov, ho nezbavuje povinnosti uhrádzať Členské poplatky. Okrem výnimiek uvedených v týchto VOP neposkytuje Spoločnosť náhradu ani nevracia Členské poplatky splatné po dobu trvania Dohody.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo upravovať cenník a najmä jednostranne odpovedajúcim spôsobom navyšovať Členské poplatky z dôvodu zmien v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä ak dôjde v dobe po uzatvorení Dohody k zvýšeniu sadzieb DPH či iných daní. Pokiaľ prekročí takéto navýšenie 10 % pôvodného Členského poplatku, má Člen právo Dohodu vypovedať.
 9. Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo na začiatku každého kalendárneho roku zvýšiť Členské poplatky o percentuálnu sadzbu odpovedajúcu priemernej medziročnej miere inflácie v

Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok, vyjadrené zvýšením priemerného medziročného indexu spotrebiteľských cien zverejneného Slovenským štatistickým úradom. Toto zvýšení sa vzťahuje na všetky Členské poplatky odo dňa zverejnenia tohto zvýšenia v priestoroch Klubu a na internetových stránkach Spoločnosti.

10.Členské poplatky je možné hradiť bankovým prevodom na bankový účet Spoločnosti s variabilným symbolom uvedeným v Dohode, debetnou kartou, kreditnou kartou alebo prípadne iným spôsobom, ktorý Spoločnosť výslovne umožní.

ČLÁNOK VI – ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Spoločnosť zodpovedá za ujmu na majetku či na zdraví Členov (pre účely tohoto článku sú za Členov považovaní aj oprávnení užívatelia Služieb, ktorí nie sú Členmi) v prípade, že vznikla priamym a jednoznačným zavinením (či úmyselným alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti) porušením povinností Spoločnosti alebo jej zamestnancov.
 2. Člen zodpovedá Spoločnosti za škodu, ktorú spôsobí Spoločnosti alebo jej subdodávateľom porušením svojich zákonných či zmluvných povinností vyplývajúcich z Dohody, týchto VOP či Návštevného poriadku Klubu.
 3. Na odkladanie vecí (okrem peňazí a ďalších cenností) Členov sú k dispozícii skrinky v šatni. Člen je zodpovedný za bezpečné uzamknutie svojej šatňovej skrinky. Spoločnosť nezodpovedá za škodu na veciach v nej odložených.
 4. Člen si nesmie do Klubu prinášať cennosti (napr. mobilné telefóny, prenosné počítače). Spoločnosť nezodpovedá za peniaze alebo ďalšie cennosti (hlavne mobilné telefóny, notebooky…), ktoré si Člen do Klubu priniesol.
 5. Pred využitím Služieb je Člen povinný podrobne sa zoznámiť s Návštevným poriadkom Klubu, ktorý je v každom Klube k dispozícii. Člen je povinný sa pri využívaní Služieb riadiť Návštevným poriadkom Klubu a pokynmi Spoločnosti a jej zamestnancov či iných osôb poskytujúcich Členom Služby v mene Spoločnosti (vrátane inštruktorov a trénerov).
 6. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré môžu Členovi vzniknúť v dôsledku nedodržania tohto postupu či pokynov Spoločnosti, jej zamestnancov, inštruktorov alebo trénerov. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré si Člen spôsobí úmyselne, z nedbalosti či precenením svojej fyzickej kondície.
 7. V prípade, že Člen zistí, že jeho zdravotný stav výslovne neumožňuje pokračovanie vo využívaní Služieb alebo by takéto pokračovanie mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť Spoločnosti či jej zástupcom (inštruktorom) a ihneď ukončiť využívanie Služieb.

ČLÁNOK VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Člen je povinný oznámiť Spoločnosti akúkoľvek zmenu osobných a kontaktných údajov uvedených v Dohode bez zbytočného odkladu potom, čo k tejto zmene došlo.
 2. Spoločnosť bude Členovi zasielať všetky písomnosti doporučene na adresu uvedenou v Dohode alebo poslednú uvedenú adresu; alebo elektronicky na e‐mailovú adresu uvedenú v

Dohode alebo na naposledy uvedenú e‐mailovú adresu. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že písomnosť zaslaná doporučene bola doručená okamžikom, kedy držiteľ poštovnej licencie doručil písomnosť na miesto, kde ju Člen môže prevziať (tj. vrátane uloženia na príslušnej poštovej pobočke Člena), a že e‐mail bol doručený okamihom jeho doručenia na e‐mailovú adresu Člena.

 1. Spoločnosť spracováva osobné údaje Člena, ktoré sú uvedené v Dohode alebo ich Člen poskytol na účely uzatvorenia a plnenia Dohody, aby mohla plniť svoje právne povinnosti alebo aby so súhlasom Člena zasielala obchodné oznámenia, príp. na iný účel, na ktorý dal Člen súhlas. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich slovenských právnych predpisov a v súlade so Zásadami o nakladaní s osobnými údajmi Spoločnosti, v ktorých je uvedené, akým spôsobom Spoločnosť nakladá s osobnými údajmi Člena, aké informácie o Členovi ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich poskytuje. Zásady pri nakladaní s osobnými údajmi taktiež obsahujú vymenovanie všetkých práv Člena v súvislosti so zapracovaním osobných údajov, hlavne právo na informácie, opravu, výmaz či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločnosť prehlasuje, že i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi, ii) zaistila, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti, iii) prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistila nevyhnutnú úroveň zabezpečenia osobných údajov, a iv) v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov s ohrozením práv a slobôd fyzických osôb bude informovať dozorný orgán, prípadne subjekty údajov.
 2. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek prechodne či trvale zmeniť rozsah Služieb poskytovaných Klubom či adresu Klubu bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné podmienky už existujúcich Členstiev.
 3. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť Návštevný poriadok Klubu alebo cenník Služieb. S výnimkou uvedenou v bode V.10 a V.11 vyššie sa zmeny cenníka nevzťahujú na Členstvá existujúce v dobe zmeny. Zmeny Návštevného poriadku sú voči Členovi účinné dňom zverejnenia v priestoroch Klubu.
 4. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. V takom prípade je povinnosťou Spoločnosti zverejniť oznámenie o zmenách VOP (vrátane navrhovaného nového znenia) na svojich internetových stránkach a na recepcii každého Klubu.
 5. V prípade, že Člen so zmenou VOP nesúhlasí, je povinný túto skutočnosť oznámiť Spoločnosti pred plánovaným dňom účinnosti zmeny a vypovedať Dohodu. Člen je oprávnený svoj nesúhlas Spoločnosti oznámiť a Dohodu vypovedať ku dňu plánovanej účinnosti zmeny.
 6. Pokiaľ Člen so zmenou VOP súhlasí alebo na oznámenie o novom znení VOP nereaguje, má sa za to, že s návrhom implicitne súhlasí.
 7. Ak bude daný výslovný alebo implicitný súhlas, sú zmeny VOP účinné od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po tomto súhlase.
 8. Aktuálne znenie VOP je vždy k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti, v priestoroch Klubu a na vyžiadanie v sídle Spoločnosti.
 9. Akákoľvek prípadná neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 10. Vo veciach vyslovene neupravených v týchto VOP sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán riadia primerane zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Pokiaľ sa spotrebiteľ domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, tel. č. 02/5827 2123, email: ars@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo spor riešiť aj prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy alternatívneho riešenia sporov – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show HYPERLINK “https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK”& HYPERLINK “https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK”lng=SK. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.Tieto VOP sú platné od 01.10.2022